Thore Langfeldt startet i 1989 institutt for klinisk sexologi og terapi. Instituttet har internasjonal anerkjent kompetanse innen sexologi og arbeid med seksuelle overgripere.

Thore Langfeldt er spesialist i klinisk psykologi og klinisk sexologi.
Han er internasjonalt anerkjent, blant annet for sitt arbeid med
barns seksuelle utvikling, og han underviser ved flere universiteter
i inn- og utland.
Han har engasjert seg sterkt i behandling av
personer som har begått seksuelle overgrep, og har utviklet en
egen terapeutisk behandlingsmodell for overgripere. “Han har
tidligere skrevet bøkene Barns seksualitet.
Sexologi og Erotikk og
fundamentalisme – fra Mes~otarhia til Kvinnefronten.

Kongen utnevnte i 2011 Langfeldt til ridder av 1. klasse av St. Olavs
Orden for hans innsats for norsk psykologi, sexologi og terapi.

ThoreLangfeldt.net

Spesialist i sexologisk rådgivning,
Foredragsholder, forfatter, pedagog, veileder og terapeut.

Med utstrakt pedagogisk utdannelse sammenfattet av lærer-utdannelse i kombinasjon med karakteranalystisk terapi, psykodrama og sexologi – arbeider jeg nå som spesialist i sexologisk rådgivning v/Institutt for klinisk sexologi og
terapi as.
Her jobber jeg som terapeut, foredragsholder, forfatter og pedagog med utstrakt undervisning/rådgivning ved Høyskoler, Universitet og i kommuner og andre barne, helse og sosialfaglige instanser i Norge.

Jeg gir også veiledning til barnevernet i s.o. saker.

MargreteWiedeAasland.com

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.

Helsebiblioteket.no

Psykologforeningen.no eies og drives av Norsk Psykologforening. Holdninger og meninger som uttrykkes på siden, for eksempel gjennnom blogger, er ikke nødvendigvis sammenfallende med foreningens synspunkter.

Nettsiden skiller mellom redaksjonelt stoff og annonser. Annonsering skjer innenfor rammen av norsk lov og egen annonseetikk.
Psykologforeningen står ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider det lenkes til i forbindelse med redaksjonell omtale eller annonsering.
Psykologforeningen har opphavsrett (copyright ©) til informasjon publisert på psykologforeningen.no. Dersom utdrag av informasjon på nettsidene benyttes av andre, skal Psykologforeningen krediteres. Der det er mulig, skal det lenkes til kilden.
Kommentarer til artikler og blogger forhåndsredigeres ikke av oss, men overvåkes av moderator for å kontrollere om de er i overensstemmelse med våre nettiketteregler .
Tilbakemeldinger og tips til forbedring av nettsidene sendes nettredaktør.

Psykologforeningen.no

Alternativ til Vold (ATV) er et kompetanse- og behandlingssenter på vold, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. ATV startet i 1987, som det første samtaletilbud i Europa for menn som utøver vold mot samlivspartner.

ATV-Stiftelsen.no

The Nordic Association for Clinical Sexology – NACS (Nordisk Forening for Klinisk Sexologi, NFKS) was founded by a group of Nordic sexologist at the WAS Congress in Rome, October 25-28, 1978.

The Nordic Association for Clinical Sexology is an association between the Danish Association for Clinical Sexology, Estonian Academic Society of Sexology, the Finnish Association for Sexology, the Icelandic Sexology Association, the Norwegian Society for Clinical Sexology and the Swedish Association for Sexology.
These organisations are legally and economically independent in their relationships to the Nordic Association for Clinical Sexology. The aim of the Association is to promote scientific exchange and practical collaboration in sexology and to create and promote sexological knowledge and information.

NACS.eu

IATSO was founded formally on March 24th, 1998 in Caracas, Venezuela during the 5th International Conference on the Treatment of Sex Offenders. It is an international non-profit organization committed to the promotion of research of and treatment for sexual offenders throughout the world.

IATSO.org

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)arbeider for mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet.

HBRS ble stiftet 9 januar 2000, og har som mål å arbeide politisk og sosialt for at kvinner og menn som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

HBRS er en pasient og brukerorganisasjon som arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende diagnosen transseksualisme, og være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Vi arbeider med forebyggende helsearbeid. Forbedre levekår og livsvilkår, styrke mennesker i vår gruppe sin psykiske helse slik at de fungerer i skolen, arbeide og ute i samfunnet.

HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefagligkompetanse vil være med på å sikre mennesker i vår målgruppe en faglig trygg og rett behandling.

HBRS.no

WAS promotes sexual health through the world by developing and supporting sexology and sexual rights for all. Our membership represents thousands of experienced and trainee sexologists from a variety of disciplines.

WorldSexology.org

Psykoanalyse er en teori om menneskelig utvikling, om personlighetdannelse og psykopatologi. Sentralt i dette står betydningen av det ubevisste. Den psykoanalytiske metode ble utviklet rundt århundreskiftet og er en dyptgripende, veletablert behandling for psykiske lidelser.

Psykoanalyse.no
Siden etableringen av Norsk karakteranalytisk institutt i 1999 har vi arbeidet med videreutviklingen og tydeliggjøringen av vårt karakteranalytiske perspektiv; et perspektiv som først ble utformet av Wilhelm Reich og plassert innen relasjonsorientert psykoanalyse av Harald Schjelderup. Vi legger vekt på å formidle en konkret og praktisk forståelse av hvordan karakteranalysen innebærer en utvidelse av terapeutens oppmerksomhet til å omfatte både innhold og form; en terapeutisk holdning som innlemmer både ”hva” og ”hvordan”, både ”å lytte” og ”å se” – både ord og kropp.

Karakteranalyse.no
NFKS har et nært samarbeid med de andre nordiske landene gjennom Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), som arrangerer årlige konferanser som det er viktig at medlemmene deltar på. Disse konferansene går på omgang mellom de nordiske landene, og er en fin måte å bli kjent med andre fagpersoner.

Klinisk sexologisk arbeid foregår gjennom rådgivning og terapi, og NACS har som et samarbeid mellom alle de nordiske landene utarbeidet en autorisasjonsordning for sexologiske rådgivere og kliniske sexologer (terapeuter). Denne autorisasjonsordningen skal sikre at sexologer har et solid faglig grunnlag for sin virksomhet, og det anbefales at alle tilegner seg den kompetansen som er nødvendig og søker om autorisasjon. Medlemskapet i NFKS representerer i seg selv ingen kompetanse, og skal ikke brukes i markedsføringsøyemed!

Klinisksexologi.no

Vi arbeider for et bedre diskrimineringsvern for alle minoriteter, og for at politiet skal følge opp hatkriminalitet på en skikkelig måte.

Vi gir informasjon om lhbt-personer til myndigheter og politikere, familievernkontorer og helsevesen. Vi bruker aktivt media for å spre informasjon i befolkningen, og våre mange fylkes- og lokallag driver informasjonsarbeid på skoler og universiteter.

Vi arbeider også mot diskriminering av lhbt-personer i andre deler av verden gjennom samarbeid med lokale lhbt-organisasjoner og med andre organisasjoner i Norge.

LLH.no

The European Federation for Sexology (EFS) was founded in 1988 and was
officially structured as a non-profit organization in 1991.

EFS represents sexologists, sexual medicine clinicians and sex educators
across Europe.

EuropeanSexology.com

The World Professional Association for Transgender Health (WPATH), formerly known as the (Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA), is a 501(c)(3) non-profit, interdisciplinary professional and educational organization devoted to transgender health.

Our professional, supporting, and student members engage in clinical and academic research to develop evidence-based medicine and strive to promote a high quality of care for transsexual, transgender, and gender-nonconforming individuals internationally. We are funded primarily through the support of our membership, and through donations and grants sponsored by non-commercial sources.

WPATH.org

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Kriminalomsorgen.no